ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ให้บริการด้าน อบรมธุรกิจ อบรมความคิดสร้างสรรค์ อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมกลยุทธ์ อบรมการพรีเซ้นต์งาน อบรมการนำเสนองาน อบรมการตัดสินใจ อบรมหัวหน้างาน อบรมการวิเคราะห์ปัญหา อบรมการแก้ไขปัญหา อบรมบุคลิกภาพ อบรมการบริการ อบรมการขาย อบรมการบริหารงาน อบรมเทคนิคการทำงาน อบรมการบริหารธุรกิจ อบรมการวางแผน อบรมจิตวิทยา อบรมการประสานงาน อบรมการบริหารคน

โทร: 02-7229255, 090-9409775

 

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

Impressive Service and Communication

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคและศิลปะในการบริการและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร

More...

Sale Increasing Strategy and Impulse Purchase Technique 

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการขายแบบเดิมๆ เป็นการขายแบบใหม่ที่มีเทคนิคแพรวพราว สามารถสะกิดใจให้ลูกค้าอยากซื้อ เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Advance Selling Technique

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการขายขั้นสูงไปประยุกต์ใช้ในงานขายของคุณได้ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ การใช้เทคนิควิเคราะห์ลูกค้า และลูกเล่นในการเสนอขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้า โดยมีสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์ เป็นตัวช่วย

More...

Ad Hoc Situation Problem Solving Technique

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายและไม่มีแผนการรองรับ โดยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทางเลือกในการแก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว

More...

EQ for Personal and Team Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารอารมณ์ (บริหาร EQ) ของตนเองและผู้ร่วมทีม ด้วยหลักการจัดการทางจิตวิทยาการบริหาร EQ พร้อมเทคนิคในการบริหาร EQ ที่ทรงพลัง พร้อมให้แนวคิดของอุปนิสัยของผู้มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และกระบวนการจัดการและสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการบริหารงานและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Enhance Personality and Communication for Work

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความสำคัญของบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์และปรับบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่มากขึ้น และสามารถสื่อสารเชิงบวก เรียนรู้เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์ สังคมสัมพันธ์ เพื่อช่วยลดกำแพงในการสื่อสาร และสามารถใช้บุคลิกภาพเสริมการสื่อสาร และใช้การสื่อสารเสริมบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

Systematic Thinking and Best Decision Making Technique

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถประสานหลักการคิดอย่างมีระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิค Pert, CPM, 3F, etc.

More...

Creative Lateral Thinking Skill Development 

ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้เพราะความบังเอิญหรืออาจเกิดจากการจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่หลายครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการและไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเองได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ด้วยการคิดอย่างมีระบบ และได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์

More...

Creative Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร สามารถดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาใช้ในงานบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการงานและทีมงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ด้วยมหัศจรรย์ของความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงาน

More...

Building Innovation Process and Innovation Organization

หลายองค์มุ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม หากแต่การสร้างนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยพนักงานที่มีกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ดีด้วย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอบรมพนักงานที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์ ให้สามารถสร้างกระบวนการในการคิดนวัตกรรมได้ ทั้งทีมงาน ทุกคน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Professional Supervisory Skill

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถบริหารงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนจากการวิเคราะห์บุคคลอย่างแม่นยำ
More...

Psychology for Coordination and People Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้หลักจิตวิทยามาประยุกต์กับการทำงานเพื่อให้การประสานงานกับบุคคลต่างๆทุกเพศทุกวัยได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารคน ทั้งทีมงาน ผู้ร่วมงาน ฝ่ายงานต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อจูงใจทีมงานทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของทีม รวมถึงลูกค้า supplier, vendor เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

More...

Modern Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนและบริหารงานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละงานแต่ละบุคคล ในยุคที่เทคโนโลยี และระบบมีความสำคัญกับธุรกิจมาก การจัดการความแตกต่างด้านเจนเนอเรชั่นที่ก่อให้เกิดช่องว่างในการทำงานเป็นเรื่องที่ท้าทาย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกขณะในหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรการบริหารคนและบริหารงานขั้น advance นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการได้ดียิ่งขึ้น

More...

English for AEC with Effective Email Writing

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเขียนอีเมล์ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

More...

Tele-Conversation at Work for AEC

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำงาน หลากภาษา ด้วยภาษาสากลของโลกคือภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวต้อนรับ AEC  ผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิค และมรรยาทในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ซึ่งยากและซับซ้อนกว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อหน้า เพื่อให้สามารถนำไปใช้สื่อสารในการทำงานได้ทันทีหลังจบหลักสูตรนี้

More...

Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ