ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
Agile Management

 

     
  Agile Management  
  การบริหารจัดการแบบอะจาย์  
     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจความหมาย หลักการ วิธีการ และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของ Agile Management และนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจเทคนิคการทำ Agile, Sprint, Scrum, Task Board เพื่อให้แนวทาง ระดมสมอง ติดตามผลการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิผล
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. Agile Management คืออะไร
2. หลักการของ Agile (Agile Principle)
3. โครงสร้างการบริหารแบบ Agile (Agile Project Management Framwork)
4. วิธีการของ Agile มีอะไรบ้าง (Agile Methodology)
5. การทำสกรัม (Scrum!)
    a. วิธีการของสกรัม (Scrum Framework)
    b. วิสัยทัศน์และการปล่อยจรวด (Release Planning in Scrum)
    c. การทำสปริ้นท์ (Sprint Planning)
    d. 3 เสาหลักของสกรัม (3 roles of Scrum)
    e. ติดตามความคืบหน้าด้วยทาสก์บอร์ดของสกรัม (Scrum Task Board)
6. สกรัมเพื่อสร้างไอเดีย (Scrum for New Idea Generation)
7. สกรัมเพื่อบริหารโครงการ (Scrum for Project Management)
8. Workshop: Sprint & Scrum (ทดลองทำ Sprint & Scrum จริง และสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้งานได้จริงหลังจบการสัมมนา)
9. Case Study: สกรัมในบริษัท Fin Tech ต่างๆ
 
     
  วิทยากร  
  ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี  (ธนาคารกรุงศรีฯ, ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง, กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฯลฯ)
เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับ ป.โท และป.เอก ด้านการวางแผนธุรกิจ และนโยบายและแผนธุรกิจไทย และวิทยากรบรรยายวิชา การจัดทำแผนกลยุทธ์ กระทรวงคมนาคม และสถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
     
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  6,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
  ท่านละ 5,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
     Agile Management
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ