ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผนการตลาด

     
  Art and Science for Marketing Plan  
  ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผนการตลาด  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจับพฤติกรรมและความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มแต่ละเวลาได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างเหมาะสม
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  • การวิเคราะห์การตลาดว่าไม่ใช่การขาย แต่การตลาดคือการทำให้เกิดการซื้อ
• พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
   o พฤติกรรมที่แตกต่างด้วย demographic
   o พฤติกรรมที่แตกต่างด้วย geographic
   o พฤติกรรมที่แตกต่างด้วยไลฟ์สไตล์
• ความคาดหวังของผู้ซื้อสินค้า
   o การวิเคราะห์ความคาดหวัง
   o การสร้างความคาดหวัง
   o ศาสตร์ในการสร้างความคาดหวัง
   o ศิลปะในการสร้างความคาดหวัง
• การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
   o การวิเคราะห์และวางแผนการตลาดด้วยตัวเลข
   o การวิเคราะห์และวางแผนการตลาดด้วยความรู้สึก
• การวางกลยุทธ์การตลาดกับเป้าหมายที่ทำได้จริง
   o ประเภทของกลยุทธ์แต่ละแบบที่เหมาะสมกับเป้าหมายการตลาด
   o แผนการตลาดระดับกลุ่ม ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับโลก
• สรุป และบูรณาการ
 
   
  วิทยากร  
  ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์  
  อาจารย์ประจำวิชา Marketing Management สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน และนอกประเทศ
ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์โครงการตลาดจากสถาบัน AAPM สหรัฐอเมริกา
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
     
   
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 
สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 

 

 
     
Art and Science for Marketing Plan
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ