ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ AEC และการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

     
  English for AEC with Effective Email Writing  
  การสื่อสารในยุค AEC พร้อมการเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ  
   
  วัตถุประสงค์การอบรม  
  1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)ทั้งในระดับจุลภาค (องค์กร) และในระดับมหภาค (AEC และ Global)
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักในการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมในเชิงธุรกิจอย่างถูกกาลเทศะ 
3.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์และเขียน Email ในเชิงธุรกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ (Situational Email)
 
     
  หัวข้อ การอบรม  
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
1. ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมในทุกระดับ

2. วิธีการสื่อสารในวัฒนธรรมบริบทปกปิดและเปิดเผย (High Context Culture and Low Context Culture)
3. วิธีใช้ภาษาพูดและภาษากายในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างถูกกาลเทศะ (Verbal and Non-Verbal Communications)
4. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร 5 มิติ ในทุกชาติ ทุกองค์กร (Geert Hofstede’s Cultural Dimension Index) และเทคนิคการสื่อสารเพื่อประสานความแตกต่าง
• ขอบเขตอำนาจ กับ การสื่อสาร (Power Distance)
• ความเป็นปัจเจกนิยม กับ การสื่อสาร (Individualism)
• ความทัดเทียม กับ การสื่อสาร (Masculinity)
• ความกังวลต่อความไม่แน่นอน กับ การสื่อสาร (Uncertainty Avoidance)
• ความสัมพันธ์ระยะยาว กับ การสื่อสาร (Long Term Orientation)
5. การสื่อสารในยุค AEC
• การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่และข้อพึงระวัง
6. หลักการและมารยาทในการเขียน Email เชิงธุรกิจให้ถูกต้องและเป็นที่น่าประทับใจ ตั้งแต่หัวข้อจนถึงการลงชื่อ
• บทนำ ข้อความ บทลงท้าย
• มารยาทในการเขียน Email
7. การวิเคราะห์ Email รูปแบบต่างๆ
• การสื่อสารภายในและภายนอก (Internal and External Communication)
• การสื่อสารในแนวราบและในแนวสูง (Vertical and Horizontal Communication)
• การสื่อสารแบบกลุ่ม (Group Communications)
• การออกสื่อ (Press Release)
• การโฆษณา (Advertisement)
• การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
8. การใช้เทคนิคระดมความคิด (Brainstorming Technique) เพื่อให้เขียน Email ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ
9. เทคนิคการเขียน Email เชิงธุรกิจในทุกสถานการณ์
10. มารยาทในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
• ในการสัมภาษณ์
• ในการประชุม
• ในการพรีเซนต์งาน

 
     
  วิทยากร  
     
 

อ.ธนัญชัย มงคลพลา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ กับผู้ร่วมงานหลากวัฒนธรรมกว่า 10 ปี ด้วยประสบการณ์สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้ง TOFEL, GMAT, SAT, etc. ที่ปรึกษาการคัดเลือกบุคลากรบรษัท Head Hunter อันดับ1 ของประเทศสิงคโปร์ ประสบการณ์ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นล่าม/นักแปลภาษา สถานกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซี, ทำงานในองค์กรที่ปรึกษาชั้นนำในกรุงวอชิงตันดีซี ด้านวิเคราะห์และเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการ บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่, นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์-วางแผนธุรกิจ ฯลฯ ในบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Warner Construction Consultant (USA),บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), HR NET ONE (Singapore), Boutique Asset Management ฯลฯ

 
     
  วันที่ อบรม (เวลา)  
     
   วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
     
     
   สถานที่ อบรม  
     
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียม การอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,300 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775 

 

 
     
English for AEC with Effective Email Writing
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ