ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล

     
  Professional Supervisory Skill  
  การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล   
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  เพื่อให้ผู้อบรมในระดับหัวหน้างาน และผู้จัดการ สามารถบริหารงานให้ผู้ใต้บังค้บบัญชาปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนจากการวิเคราะห์บุคคลอย่างแม่นยำ  
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. หลักการ แนวคิดของการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
- บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการสอนงาน
- เทคนิคการวิเคราะห์ลูกน้องเพื่อการบริหารอย่างเหมาะสม
- หลักการการเรียนรู้กับการสอนงาน
2. กระบวนการการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
- ความหมายของการสอนงาน
- วัตถุประสงค์ของการสอนงาน
- ปัญหาที่ทำให้การสอนงานล้มเหลว
- กระบวนการ/ขั้นตอนของสอนงาน
3. การเตรียมพร้อมเพื่อการสอนงาน
- การซอยงานที่จะนำมาสอน
- การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก
- การเขียนแผนการสอนงาน
 
   สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 
     

 

 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ