ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน

   
  Enhance Personality and Communication for Work  
  การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อใช้ในงาน
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  ส่วนที่ 1: นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
      ความเหมือนที่แตกต่าง
      ความแตกต่างที่เหมือน
      บุคลิกภาพนั้นสำคัญอย่างไร
ส่วนที่ 2:
ธาตุแท้ของบุคลิกภาพ
      ธาตุแท้และธาตุเทียมของบุคลิกภาพ
      หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเอง
      หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้อื่น
      บุคลิกภาพที่ถาวรมีจริงหรือ?
ส่วนที่ 3:
ประเภทของบุคลิกภาพ
      บุคลิกภาพภายใน
      บุคลิกภาพภายนอก
      สุดยอดหลักและวิธีการหล่อหลอมบุคลิกภาพ
ส่วนที่ 4:
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
      แน่ใจได้อย่างไรว่าใช่บุคลิกภาพของตนเอง
      การเปลี่ยนบุคลิกที่เลือกได้
ส่วนที่ 5:
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
      เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์
      เทคนิคมนุษยสัมพันธ์
      เทคนิคสังคมสัมพันธ์
ส่วนที่ 6:
 การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ
      บุคลิกภาพที่งามสง่า ดูดี มีราศี
      เทคนิคการสร้างมาดเท่ มาดมั่น เมื่อมอง
      การพัฒนาบุคลิกภาพที่ยั่งยืน
ส่วนที่ 7:
การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
      สื่อสารอย่างไรให้บุคลิกเป็นที่ยอมรับ
      สื่อสาร สื่อใจ แก้ไขข้อบกพร่อง
 
   
     
     

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 

 

 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ