ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
จิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน

   
  Psychology for Coordination and People Management  
  จิตวิทยาการประสานงานและบริหารคน  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้หลักการและวิธีการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกน้อง ด้วยการบังคับบัญชาตลอดจนการจูงใจ และการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
 
     
  หัวข้อการอบรม  
 

1. หลักจิตวิทยาการบริหารงานและบริหารคน
2. คุณลักษณะของผู้นำยุคใหม่
3. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ
4. ความต้องการของมนุษย์กับปัจจัยในการจูงใจสำหรับผู้บังคับบัญชา
5. เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจลูกน้องแบบต่างๆ
6. การวิเคราะห์ลูกน้องเพื่อการมอบหมายงานและการจูงใจ
7. รูปแบบการมอบหมายงาน อาทิ การสั่งงาน การสอนงาน การปรึกษางาน
8. เทคนิคและวิธีการมอบหมายงาน
9. ปัญหาที่มักพบจากการมอบหมายงาน
10. การจูงใจในรูปแบบต่างๆ
11. เงินกับการจูงใจ
12. รางวัลกับการจูงใจ
13. การใช้อำนาจ
14. การมอบอำนาจ
15. การตำหนิอย่างสร้างสรรค์
16. การจูงใจด้วยการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ
17. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจูงใจทีมงาน

 

 
  สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 
     
     

 

 

 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ