ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน

   
  Creativity for Management  
  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ว่ามีอะไรบ้าง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงทักษะต่างๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการมีความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการนำทักษะการคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะด้านการจัดการ
 
     
  หัวข้อการอบรม  
 

1. นิยามและความหมาย
   • การบริหาร กับ การจัดการ คืออะไรและมีความแตกต่างกันอย่างไร
   • ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล คืออะไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
   • ผู้บริหารหรือผู้จัดการ คือใครกันบ้างในองค์กร
2. แนวคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
   • แนวความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารแบบวิทยาศาสตร์
   • แนวความคิดสร้างสรรค์ในด้านกระบวนการจัดการ
   • แนวความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์
   • แนวความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเชิงปริมาณ
   • แนวความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเชิงสถานการณ์
3. ความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการบริหารจัดการ
   • การวางแผน
   • การจัดองค์กร
   • การจัดคนเข้าทำงาน
   • การสั่งการ
   • การควบคุม
4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ vs ระดับของผู้จัดการ
   • ผู้จัดการระดับสูง
   • ผู้จัดการระดับกลาง
   • ผู้จัดการระดับต้น
5. บทบาทการบริหารจัดการ vs ระดับของผู้จัดการ
   • บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   • บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร
   • บทบาทด้านการตัดสินใจ
6. ความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการบริหารจัดการ vs ระดับของผู้จัดการ
   • ทักษะด้านความคิดรวบยอด
   • ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
   • ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติงาน
7. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะการบริหารจัดการ

 

 

 
   สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 
     


 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ