ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
เทคนิคการแก้ปัญหา

   
  Ad Hoc Situation Problem Solving Technique  
  เทคนิคการวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. เพื่อทำความเข้าใจและสามารถควบคุมหรือกำหนดพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น
3. เพิ่มพูนทักษะการรับมือ จัดการและแก้ปัญหาพฤติกรรมปัญหาของตนเองและของผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. บทนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
2. การกำหนดประเด็นปัญหาการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
       วิธีการกำหนดประเด็นที่เหมาะสม
       การวิเคราะห์ตัวปัญหาที่แท้จริงก่อนหาสาเหตุ
3. ประเภทของปัญหา
       ปัญหาด่วน vs. ปัญหาที่จะเกิดขึ้น vs. ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
       การเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ (4M, 4P, 5S, etc.)
       ปัจจัยและบุคลากรที่ช่วยในการวิเคราะห์
4. การกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
       วิธีค้นหาทางเลือก
       ทางเลือกที่ดีที่สุด มีจริงหรือ?
5. การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
       การตัดสินใจ และ กระบวนการตัดสินใจ
        Technically Feasible, Economically Sound, Socially Acceptable
7. การบริหารผลกระทบเชิงลบจากการแก้ปัญหา
6. กรณีศึกษา และบทสรุปนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

วิธีการฝึกอบรม
•   บรรยาย
•   การทดลองเชิงจิตวิทยา
•   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
   
     

      สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 

 

 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ