ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม การคิดอย่างเป็นระบบและเทคนิคการตัดสินใจเพื่อทางเลือกที่ดีที่สุด article

     
  Systematic Thinking and Best Decision Making Technique  
  การคิดอย่างเป็นระบบและเทคนิคการตัดสินใจเพื่อทางเลือกที่ดีที่สุด  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อเรียนรู้ความสำคัญของระบบคิดอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางาน
2. เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีเพื่อประสานแนวความคิดร่วมกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 
 
     
  หัวข้อการอบรม  
 

 1. หลักการคิดแบบมีเหตุผล
2. การสร้างแนวคิดเพื่อส่วนรวม
3. การประสานแนวความคิดของบุคลากรกับวัฒนธรรมองค์กร
4. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Positive Thinking)
5. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับปัญหา
6. การพัฒนาความคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
7. ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหา กับการตัดสินใจ
8. กระบวนการ และเครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

     a) ปัญหาการตัดสินใจแบบพิจารณาหลายปัจจัย
     b) การตัดสินใจแบบ Pert และ CPM
     c) เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis Technique)
     d) เทคนิคการประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis Technique)
     e) เทคนิคการลดความเสี่ยง (Risk Reduction Technique)
     f) เทคนิค 3F  
     g) ทางเลือกในอุดมคติ (Ideal solution)

 ขั้นตอนของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
10. เทคนิคการระดมสมองแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ และค้นหาสาเหตุของปัญหา

 
   
  วิทยากร  
  ศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร พร้อมประสบการณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี
(ธนาคารกรุงศรีฯ, ธนาคารแหลมทอง, ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง, กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฯลฯ)
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
 

 

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)

 
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
  ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
 

   

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

  สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 
Systematic Thinking and Best Decision Making Technique
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ