ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา




อบรมพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการเป็นผู้นำ

     
  Supervisory and Leadership Skill  
  พัฒนาทักษะหัวหน้างาน และการเป็นผู้นำ  
     
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กร
2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของภาวะผู้นำว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาภาวะผู้นำ
4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่จะช่วยทำให้คุณค่าในการพัฒนาภาวะผู้นำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองและการทำงาน
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  ส่วนที่ 1 : นิยามและความหมายของภาวะผู้นำ
• ผู้นำและภาวะผู้นำหมายถึงอะไรกันแน่
• อย่างไหนบ้างที่เรียกว่ามีภาวะผู้นำ
• คนแบบไหนที่เหมาะในการเป็นผู้นำ
• จริงหรือที่การเป็นผู้นำต้องมีคนตาม
• ผู้นำ กับ อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
• ผู้นำ กับ คนเก่ง ต่างกันอย่าง่ไร
• เก่งคิด เก่งพูด เก่งทำ เป็นผู้นำได้หรือยัง

ส่วนที่ 2 : คุณค่าของการพัฒนาภาวะผู้นำ
• คุณค่าที่แท้จริงที่ได้จากการพัฒนาภาวะผู้นำ
• ความแตกต่างระหว่างคนที่พัฒนาและไม่พัฒนาภาวะผู้นำ
• คุณค่าของคนที่แท้จริงวัดจากอะไรได้บ้าง

ส่วนที่ 3 : พฤติกรรมและทักษะที่ช่วยเพิ่มคุณค่าภาวะผู้นำ
• พฤติกรรมที่ดีและที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการพัฒนาภาวะผู้นำ
• คุณลักษณะของผู้นำที่ดี (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพูด เก่งดี)
• ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการเรื่องอารมณ์ (EQ กับ ภาวะผู้นำ)
• ภาวะผู้นำกับการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค (AQ กับ ภาวะผู้นำ)
 
  ส่วนที่ 4 : การตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ
• การประยุกต์หลักการ PDCA มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำ
• การวิเคราะห์และค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปภายในตัวของเราเอง
• การตั้งเป้าหมายและวางแผนการเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำบนพื้นฐานของ KPI และ Competency
• (เราจะทำการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อง..........................เพื่อ.......................ด้วยการ.................ความถี่...........)

เทคนิคที่ช่วยให้การพัฒนาภาวะผู้นำบรรลุความสำเร็จ
1. กลยุทธ์ “เต่าชนะกระต่าย” ด้วยการซอยย่อยเป้าหมายใหญ่ลงเป็นเป้าหมายย่อยเพื่อสร้างกำลังใจ
2. กลยุทธ์ “ภาพของบาปบุญ คุณโทษ” ด้วยการโยงเป้าหมายเข้ากับผลดีและผลเสียที่จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม
3. กลยุทธ์ “ปฏิกริยาลูกโซ่” ด้วยการสร้างข้อผูกมัดตัวเองไว้กับกับเป้าหมาย เช่น กฎระเบียบและบทลงโทษ
4. กลยุทธ์ “คำมั่นสัญญา” ด้วยการทำหลักฐานคำมั่นสัญญาไว้กับคนที่ดุด่าว่ากล่าวเราได้
5. กลยุทธ์ “ประกาศศักดา” ด้วยการประกาศแจ้งให้ทุกคนรับทราบถึงสิ่งที่จะทำเพื่อให้ทุกคนเป็นพยาน
4. การสร้างแรงจูงใจ 1 มิติ เช่น การให้รางวัลกับตัวเอง ฯลฯ
5. การสร้างแรงจูงใจ 3 มิติ ด้วยการเชื่อมสิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ต้องทำตามภาระหน้าที่ และเรื่องงาน เข้าด้วยกัน
 
     
  วิทยากร  
  อาจาย์ ภาสกร ลิขิตสัจจากุล  
  ผู้บริหารระดับ Director ประสบการณ์กว่า 10 ปีจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่บริษัท ช้างอวอดส์ 1959, บ.เซเรบอส (ประเทศไทย), บ.เอราวัณฟู๊ด (มหาชน), บ.กรีนสปอร์ต (ประเทศไทย) และเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แก่องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง  
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
     
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
  ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
 

 

 

 
สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

  สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 

 




Supervisory and Leadership Skill




Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ