ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
การบริหาร EQ

     
  EQ for Personal and Team Management  
  การบริหารอารมณ์ในการทำงานของคนและของทีม  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้หลักการจัดการอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พลังทัศนะเชิงบวกในการจัดการอารมณ์ เพื่อสร้างทักษะในการดำรงตน ทำงานร่วมกับผู้อื่น และ การแก้ปัญหาในงานอย่างมีมาตรฐาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดมุมมองในเชิงระบบ ด้านการจัดการงานและสามารถบริหารทีมได้ด้วยการจัดการอารมณ์ที่ถูกวิธี
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. ความหมายหลักการจัดการทางอารมณ์ (EQ Management)
2. แบบทดสอบวิเคราะห์อารมณ์และแนวทางการจัดการ
3. ประโยชน์ในการจัดการทางอารมณ์
4. จิตวิทยาการบริหารอารมณ์ของคนและของทีม
5. เทคนิคการจัดการทางอารมณ์อย่างทรงพลัง
6. มาตรฐานเชิงระบบต่อการจัดการทางอารมณ์อย่างมีศักยภาพ
7. สุดยอดแนวคิดการจัดการทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับทีมงาน
8. หลักสำคัญของ Positive thinking
9. แนวทางเพื่อเข้าสู่แนวความคิดเชิงบวก (Path to Positive Thinking)
10. อุปนิสัยสำคัญสู่การเป็นผู้มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking Habits)
11. กระบวนการจัดการตนเองให้มีความคิดเชิงบวกเพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ
12. แรงบันดาลใจเพื่อเข้าสู่การสร้างศักยภาพภายในด้วยแนวคิดเชิงบวก
 
   
     
     

      สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02-7229255, 090-9409775 

 

 Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ