ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรมศิลปะการสร้างแรงบันดาลใจแก่ทีมงาน

     
  Art of Team Inspiration  
  ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจแก่ทีมงาน  
   
  วัตถุประสงค์การอบรม  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดีของทีม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทราบวิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้จิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจรัก รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้หลักการของการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสัมมนามีแรงจูงใจในการจัดการทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจูงใจทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
 
     
  หัวข้อ การอบรม  
  1. หลักการ แนวคิดของการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
i. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการสอนงาน
ii. เทคนิคการวิเคราะห์ลูกน้องเพื่อการบริหารอย่างเหมาะสม
iii. หลักการการเรียนรู้กับการสอนงาน

2. กระบวนการการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
i. ความหมายของการสอนงาน
ii. วัตถุประสงค์ของการสอนงาน
iii. ปัญหาที่ทำให้การสอนงานล้มเหลว
iv. กระบวนการ/ขั้นตอนของสอนงาน (สร้างวิธีคิด, สร้างแรงบันดาลใจ, สร้างบรรยากาศ ฯลฯ)

3. การเตรียมพร้อมเพื่อการสอนงาน
i. การซอยงานที่จะนำมาสอน
ii. การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก
iii. การเขียนแผนการสอนงาน

4. การบริหารทีมงานในเชิงบวก
i. การบริหารความขัดแย้งภายในทีม
ii. การสนับสนุนความคิดเชิงบวกภายในทีม
iii. การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ภายในทีม
iv. การสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงาน
 
     
  วิทยากร  
  ดร.อำนาจ วัดจินดา       
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษากลยุทธ์กระทรวงพาณิชย์และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่ง คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
     
  วันที่ อบรม (เวลา)  
 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)

 
     
   สถานที่ อบรม  
     
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียม การอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
  ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
 

 

สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

 

 สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 

 

 

 

 
Art of Team Inspiration
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ