ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร

     
  Essential Management Skill   
  ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ เรียนรู้ทักษะของผู้บริหาร (Management Skill) และทักษะสำคัญ 3 ประการสำหรับผู้บริหาร
2. เพื่อให้ผู้จัดการ ผู้บริหาร สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการและติดตามประเมินผลของงาน หน่วยงาน องค์กร ได้อย่างเหมาะสม 
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. กระบวนการ ขั้นตอน ในการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์กับการคาดหวัง
2. การกำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริการ
4. การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในการบริหารการจัดการ
5. การกำกับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผน และการวัดผลประเมินผลกับการประชุมและมีเป้าหมายร่วมกัน
6. การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
กรณีศึกษาเฉพาะด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์:ปัจจัยความสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
7. เรียนรู้ทักษะ 3 ประการที่สำคัญต่อการเป็นผู้บริหาร
   o Conceptual skill
   o Technical skill
   o Human skill
8. การนำเสนอแผนงานและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ รวมทั้งการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ
 
     
   
  วิทยากร  
  ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี (ธนาคารกรุงศรีฯ, ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง, กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฯลฯ)
เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับ ป.โท และป.เอก ด้านการวางแผนธุรกิจ และนโยบายและแผนธุรกิจไทย และวิทยากรบรรยายวิชา การจัดทำแผนกลยุทธ์ กระทรวงคมนาคม และสถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
     
  วันที่ 18 กันยายน 2562 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)  
   
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 
สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775

 

 

 

 

 
     
Essential Management Skill
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ