ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารการอบรม ฟรี!
dot
bulletสมัครรับข่าวการอบรมฟรี!
dot
แบ่งปันความรู้
dot
bulletบทความทางธุรกิจ
bulletกรณีศึกษาทางธุรกิจ
dot
อบรม รับมือ AEC
dot
bulletการสื่อสารเพื่อรับมือ AEC
bulletการเขียนอีเมล์ในยุค AEC
dot
อบรม การบริหาร การจัดการ
dot
bulletการบริหารงาน การบริหารคน
bulletจิตวิทยาการประสานงาน-บริหารคน
bulletการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bulletการจัดการกระบวนการแนวใหม่
bulletความคิดสร้างสรรค์สำหรับการบริหารงาน
dot
อบรม การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดอย่างเป็นระบบ และ การตัดสินใจ
bulletพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
bulletการบริหาร EQ
bulletเทคนิคการแก้ปัญหา
dot
อบรม การขาย การบริการ
dot
bulletเทคนิคการขายขั้นสูง
bulletกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
bulletบริการและสื่อสารให้ประทับใจลูกค้า
bulletกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อการเจรจาต่อรอง
dot
สมาชิก
dot
bulletสมัครสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletหัวข้ออบรม-สัมมนาที่ต้องการให้เราจัด
bulletโหวตวันที่คุณสะดวกอบรม
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletแนะนำวิทยากรกับเรา
bulletติดต่อเรา
อบรม เทคนิคการบริหารความคิดที่แตกต่าง

     
  Conflict Management Technique  
  เทคนิคการบริหารความคิดที่แตกต่าง  
   
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการบริหารบุคคลากรและการบริหารประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความแตกต่างของเครื่องมือการบริหารจัดการแต่ละประเภท
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและลดความขัดแย้งในองค์กร
 
     
  หัวข้อการอบรม  
  1. หลักการที่แท้จริงของการบริหารจัดการ
2. ศิลปะในการเป็นผู้นำที่ดี
3. จิตวิทยาในการทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ทำความเข้าใจความขัดแย้งให้มากขึ้น
- ธรรมชาติของความขัดแย้งในการบริหารจัดการ
- ผลเสียและอุปสรรคที่เป็นผลพวงจากความขัดแย้ง
- ผลดีและการต่อยอดผลพวงจากความขัดแย้ง
5. หลักการของการบริหารความขัดแย้ง
- การบริหารแบบ ชนะ-ชนะ
- การบริหารความร่วมมือ
- การบริหารความขัดแย้ง
6. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารความขัดแย้ง
- ทักษะในการสื่อสาร การฟัง และการพูด
- ทักษะในการสร้าง Team work
7. Guideline ในการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้ง
- การพัฒนาตนเอง
- การพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อมของความขัดแย้ง
 
     
   
  วิทยากร  
  ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี (ธนาคารกรุงศรีฯ, ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง, กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฯลฯ)
เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับ ป.โท และป.เอก ด้านการวางแผนธุรกิจ และนโยบายและแผนธุรกิจไทย และวิทยากรบรรยายวิชา การจัดทำแผนกลยุทธ์ กระทรวงคมนาคม และสถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 
     
  วันที่อบรม (เวลา)  
 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (เวลา 9:00 - 16:00 น.)

 
     
   
  สถานที่อบรม  
  โรงแรม ไอเรสซิเดนส์ สีลม (ติดรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)  
     
  ค่าธรรมเนียมการอบรม  
  5,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  
     
  Early Bird  
  กรณีชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 15 วันทำการ ลดเหลือ  
 

ท่านละ 5,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 
สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมนี้

สนใจจัดอบรมหลักสูตรนี้ภายในองค์กรของท่าน โทร. 02 7229255, 090 9409775 

 

 

 

 

 
     
Conflict Management Technique
Copyright © 2009-2019 All Rights Reserved.
อบรมธุรกิจ อบรมการบริหาร อบรมกลยุทธ์ อบรมแผนการตลาด อบรมด้านบริการ อบรมเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ